ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

I. Προοίμιο

 1. Η TaxReminder έχει ως σκοπό την παροχή διαδικτυακά, υπηρεσιών ενημέρωσης και υπενθύμισης διαφόρων οφειλών μέσω του διαδικτυακού τόπου www.TaxReminder.gr. Επίσης δίδει την δυνατότητα, στους χρήστες, άντλησης φορολογικών, ασφαλιστικών και διαφόρων λοιπών εντύπων σε μορφή PDF.
 2. Ο χρήστης (εφεξής «χρήστης» ή «επισκέπτης») αποδεχόμενος τους κατωτέρω αναγραφόμενους όρους χρήσης, συνάπτει συμφωνία για τη χρήση των παραπάνω αναφερόμενων υπηρεσιών που προσφέρει η TaxReminder (εφεξής «Υπηρεσίες TaxReminder»).
 3. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (εφεξής «Όροι») ρυθμίζουν κατ’ αποκλειστικότητα τη συμμετοχή των χρηστών στον διαδικτυακό τόπο και σε καμία περίπτωση δεν ρυθμίζουν τη σχέση των χρηστών μεταξύ τους.
 4. Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου και των Υπηρεσιών TaxReminder που παρέχονται από αυτόν, αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους Όρους, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, και παντός είδους αρχείων και εφαρμογών που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο. Η πλοήγηση, και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή η αρχειοθέτηση /καταλογογράφηση αυτού (δημιουργία λογαριασμού) συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.
 5. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου «www.TaxReminder.gr» πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου δεν πρέπει να προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των Υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου «www.TaxReminder.gr» προς τους επισκέπτες.
 6. Η TaxReminder διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Για την μεταβολή των Όρων ο επισκέπτης θα ενημερώνεται μέσω της δικτυακής εφαρμογής (www.TaxReminder.gr) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο επισκέπτης μπορεί να διακόψει την χρήση των Υπηρεσιών της TaxReminder σε περίπτωση που οι τροποποιημένοι όροι επηρεάζουν τα δικαιώματα του σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η χρήση ή συνέχιση χρήσης μίας ή και περισσοτέρων από τις Υπηρεσίες της TaxReminder, μετά την ειδοποίηση τροποποίησης των όρων χρήσης, θεωρείται ως συμφωνία του επισκέπτη στους τροποποιημένους όρους.
 7. Τυχόν ακυρότητα μέρους των Όρων δεν επιδρά στο κύρος του συνόλου.

II. Περιγραφή της υπηρεσίας

Η TaxReminder δημιουργήθηκε αφενός για να παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες ενημέρωσης και υπενθύμισης διαφόρων οφειλών, και αφετέρου για να διευκολύνει τον χρήστη να αντλεί φορολογικά, ασφαλιστικά και διάφορα λοιπά έντυπα σε μορφή PDF

 • A. Ως διαδικτυακές υπηρεσίες ενημέρωσης και υπενθύμισης διαφόρων οφειλών της TaxReminder νοούνται ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά η ενημέρωση για :
  1. Ρυθμισμένες οφειλές ΑΑΔΕ
  2. Αρρύθμιστες οφειλές ΑΑΔΕ
  3. Κληρώσεις ΑΑΔΕ
  4. Τέλη κυκλοφορίας
  5. Ενημέρωση για νέα Μισθωτήρια
  6. Μηνύματα ΑΑΔΕ
  7. Οφειλές ΕΝΦΙΑ
  8. Ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ
  9. Ένσημα ΙΚΑ
  10. Κ.τ.λ.
 • B. Ως άντληση φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών εντύπων νοείται η δυνατότητα να λάβουν ηλεκτρονικά σε μορφή PDF διάφορα έντυπα όπως ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται τα κάτωθι:
  1. Εκκαθαριστικό υπόχρεου και συζύγου
  2. Ε1,Ε2,Ε3
  3. Έντυπο Ν φορολογίας εισοδήματος Νομικών προσώπων
  4. Δηλώσεις ΦΠΑ / Ενδοκοινοτικών συναλλαγών
  5. Εικόνα ΤAXIS για αγορά χωρίς ΦΠΑ άρθρου 39α
  6. Ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ μη μισθωτών
  7. Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ υπόχρεου και συζύγου χωρίς κωδικούς ΑΑΔΕ
  8. Ε9 / περιουσιακή κατάσταση
  9. Εικόνα ενσήμων μισθωτών
  10. Κ.τ.λ.

III. Πολιτική Χρεώσεων – Τρόπος πληρωμής

 1. Οι Υπηρεσίες της TaxReminder προσφέρονται μέσα από συγκεκριμένα πακέτα χρεώσεων όπως αυτά ισχύουν και εμφανίζονται στο site taxreminder.gr, μετρώντας από την ημερομηνία ενεργοποίησης κάθε πακέτου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση και χρήση ενός πακέτου είναι η προεξόφληση της συνολικής αξίας του πακέτου αυτού. Η εταιρεία δύναται κατά το δοκούν να αλλάζει, τροποποιεί, καταργεί κάποιο πακέτο ή να δημιουργεί κάποιο νέο στα πλαίσια της εμπορικής της πολιτικής, χωρίς να θίγει την δεδομένη στιγμή, τα δικαιώματα που έχει κάποιος χρήστης ενός πακέτου που τροποποιείται.
 2. Η Υπηρεσίες της TaxReminder θα παρέχονται αποκλειστικά σε πιστοποιημένους χρήστες,
 3. Η TaxReminder υποχρεούται να ενημερώσει τους χρήστες των υπηρεσιών της 15 μέρες πριν την προγραμματισμένη λήξη του κάθε πακέτου προκείμενου οι χρήστες να έχουν την δυνατότητα να προβούν στην ανανέωση των υπηρεσιών της.
  Η TaxReminder διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις χρεώσεις των υπηρεσιών της , χωρίς να θίγει την δεδομένη στιγμή, τα δικαιώματα που έχει κάποιος χρήστης ενός πακέτου η χρέωση του οποίου τροποποιείται.
 4. Η Πληρωμή θα γίνεται είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας στο διαδίκτυο , είτε με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό της TaxReminder. Σε περίπτωση που επιλεγεί από τον χρήστη η πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό, η δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών της TaxReminder θα ενεργοποιείται το αργότερο εντός 3 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία πληρωμής. Τυχόν έξοδα των τραπεζικών συναλλαγών θα βαρύνουν τους χρήστες.

IV. Συμμετοχή Χρηστών στην Ιστοσελίδα και Πλατφόρμα

A. Είσοδος – Εγγραφή
 1. Για τη σύνδεση με τις Υπηρεσίες TaxReminder μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου που υποστηρίζεται από τις Υπηρεσίες της TaxReminder. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς και κάθε άλλος εξοπλισμός που απαιτείται για να χρησιμοποιηθούν οι Υπηρεσίες TaxReminder είναι ευθύνη του επισκέπτη.
 2. Για την πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών TaxReminder ο επισκέπτης θα πρέπει να δημιουργήσει ένα λογαριασμό μέλους.
 3. Οι Υπηρεσίες TaxReminder συνδέονται με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εισόδων (ΑΑΔΕ) για την άντληση δεδομένων. Οι μελλοντικοί χρήστες της TaxReminder χρειάζεται να εισάγουν τους προσωπικούς κωδικούς της ΑΑΔΕ, προκειμένου οι Υπηρεσίες TaxReminder να έχουν την δυνατότητα άντλησης δεδομένων και σύμφωνα με το άρθρο 2 των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου www.gsis.gr. Με την εισαγωγή των κωδικών το μέλος εξουσιοδοτεί την TaxReminder να αντλήσει πληροφορίες για λογαριασμό του.
 4. Σε περίπτωση που η TaxReminder έχει λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες που παρέχει ο επισκέπτης δεν ακολουθούν τους κανόνες της αλήθειας και της εγκυρότητας, η TaxReminder διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά την παροχή Υπηρεσιών και να αναστείλει τη χρήση του λογαριασμού χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Η TaxReminder μπορεί να αρνηθεί και την μελλοντική χρήση των Υπηρεσιών της.
B. Δεοντολογία Χρήστη
 1. Ο επισκέπτης συμφωνεί:
  α) Να παρέχει αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη στοιχεία κατά την δημιουργία λογαριασμού και χρήση των Υπηρεσιών TaxReminder,
  β) Να διατηρεί και να κρατάει ενημερωμένα τα στοιχεία εγγραφής ώστε να είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη.
 2. Ο επισκέπτης συμφωνεί ότι:
  α) δεν θα μεταφέρει ή καταστήσει διαθέσιμες τις Υπηρεσίες TaxReminder σε τρίτο πρόσωπο,
  β) δεν θα παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία με βάση τις Υπηρεσίες TaxReminder χωρίς προηγούμενη άδεια.
 3. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλει ο επισκέπτης στις Υπηρεσίες TaxReminder είναι ευθύνη του ιδίου και οποιαδήποτε ζημία άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, η οποία προέρχεται από την υποβολή ανακριβών στοιχείων, βαραίνει τον επισκέπτη και σε καμία περίπτωση την TaxReminder.
  Η TaxReminder ως υπεύθυνος ,κατά τον νόμο, επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη, έγκυρη και ασφαλή προσφορά των υπηρεσιών της. Για τον λόγο αυτό αποθηκεύει πληροφορίες αρχειοθέτησης/καταλογογράφησης (πληροφορίες λογαριασμού) του μέλους και άλλες προσωπικές πληροφορίες και συγκεκριμένα : Για τους χρήστες πελάτες της εφαρμογής είτε είναι λογιστές είτε ιδιώτες: όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, email, κωδικό (κρυπτογραφημένο στην βάση της TaxReminder , οπότε έχει μόνο ο λογιστής πρόσβαση σε αυτό), τηλέφωνο, διεύθυνση, ημερολόγιο κινήσεων (πότε έγινε τελευταία είσοδος στο σύστημα), κωδικός ΑΑΔΕ (κρυπτογραφημένος), ΑΜΚΑ, κωδικός ΙΚΑ πλήρες όνομα TAXIS. Ενώ όσον αφορά την εγγραφή στις υπηρεσίες της TaxReminder, καταγράφονται η ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία λήξης, επιλεγμένο πακέτο, διεύθυνση, πόλη, περιοχή, Τ.Κ, χώρα, ΔΟΥ, ΑΦΜ, επάγγελμα, όνομα τιμολόγησης .
  Η TaxReminder δύναται να επικοινωνεί με τον χρήστη στα στοιχεία επικοινωνίας που της έχουν δηλωθεί και μόνο για λόγους που σχετίζονται με την συμβατική τους σχέση, όπως ενημερώσεις τιμολογιακής πολιτικής, προσφορές νέων υπηρεσιών κ.τ.λ.
 4. Η TaxReminder δεσμεύεται ότι δεν διαβιβάζει στοιχεία και προσωπικά δεδομένα χρηστών σε τρίτες εταιρείες, εκτός εάν προς τούτο λάβει έγγραφη (συμπεριλαμβανομένου και του mail) συναίνεση από τον χρήστη.
 5. Τα δεδομένα των χρηστών διατηρούνται από την TaxReminder για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρόνο ανάλογα τον σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων της.
 6. Δεδομένα που είναι απαραίτητα για φορολογικούς σκοπούς τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την σχετική νομοθεσία.
 7. Σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) o χρήστης των υπηρεσιών της TaxReminder έχει το δικαίωμα (α) πρόσβασης και ενημέρωσης των στοιχείων, (β) διόρθωσης των στοιχείων ,(γ) διαγραφής των στοιχείων, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας αυτών (ε) φορητότητας των δεδομένων και τέλος (στ) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων εκ των άνω αναφερομένων δικαιωμάτων από την πλευρά του χρήστη , η TaxReminder θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του ή των αιτημάτων αυτών στον συντομότερο δυνατό χρόνο και πάντως όχι σε μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός από την υποβολή του ή των αιτημάτων αυτών. Για τη άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί στην εταιρεία και συγκεκριμένα στο email www.TaxReminder.gr .
Γ. Διακοπή χρήσης των υπηρεσιών – Διαγραφή λογαριασμού
 1. Ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να ακυρώσει την συνδρομή ανά πάσα στιγμή χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να απαιτήσει επιστροφή χρημάτων για τυχόν υπολειπόμενο χρόνο μέχρι το τέλος του προαγορασμένου πακέτου αδειών.
 2. Η TaxReminder έχει το δικαίωμα να αναστείλει τον λογαριασμό του επισκέπτη ή να απενεργοποιήσει προσωρινά την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες παράνομης δραστηριότητας, εκτεταμένη περίοδος αδράνειας του λογαριασμού, αιτήματα από τις αρχές του νόμου ή άλλων κρατικών υπηρεσιών ή εύλογη πεποίθηση ότι ο επισκέπτης έχει παραβιάσει τους όρους χρήσης.
 3. Ο τερματισμός ή αναστολή λογαριασμού του επισκέπτη περιλαμβάνει την άρνηση πρόσβασης στις προσφερόμενες υπηρεσίες και τον δικτυακό τόπο της TaxReminder και διαγραφή όλων των δεδομένων του λογαριασμού (κωδικοί πρόσβασης και στοιχεία που συνδέονται με τον λογαριασμό) εκτός των τυχών οικονομικών συναλλαγών και στοιχείων που απαιτεί η Ελληνική Νομοθεσία για σωστή διατήρηση και δήλωση των οικονομικών και φορολογικών υποχρεώσεων της.
Δ. Περιορισμός της ευθύνης της Εταιρίας
 1. Η TaxReminder καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο και οι εκάστοτε εμφανιζόμενες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο να είναι ακριβείς, αληθείς και επίκαιρες. Η TaxReminder δεν φέρει όμως ευθύνη για τυχόν λάθη ή ελλείψεις που οφείλονται στην πηγή αντλήσεως της πληροφορίας (ΑΑΔΕ)/ (ΕΦΚΑ) / (ΙΚΑ) κ.τ.λ., καθώς και την ακρίβεια, πληρότητα και επικαιρότητα αυτών των στοιχείων.
 2. Η TaxReminder σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποθετική, παρεπόμενη, έμμεση, ειδική ή άλλη απώλεια ή άλλες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την χρήση ή αδυναμία χρήσης των Υπηρεσιών TaxReminder. Μοναδική και αποκλειστική αποζημίωση για οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη και των Υπηρεσίες TaxReminder θα είναι η λήξη της εν λόγω υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη της TaxReminder απέναντι στον χρήστη για οποιαδήποτε υπηρεσία άμεση ή έμμεση δεν υπερβαίνει τα τέλη που καταβάλλονται από τον επισκέπτη για την εν λόγω υπηρεσία.(κόστος εκάστοτε πακέτου)
 3. Η TaxReminder ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες ελέγχονται από τους οικείους διαχειριστές – δικαιούχους αυτών και σε καμία περίπτωση από την TaxReminder.
 4. Η TaxReminder δεν είναι σε θέση να ελέγξει, δεν ελέγχει και ουδεμία ευθύνη φέρει σε σχέση με τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την ύπαρξη τυχόν κακόβουλου λογισμικού ή ηλεκτρονικής μορφής ιών, την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών ή προϊόντων άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες ενδεχομένως παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links).
Ε. Χρήση Cookies
 1. Η TaxReminder μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών του δικτυακού τόπου της, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και περιλαμβάνουν μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου και δεν λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή /και σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των "cookies" σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης "cookies" σε καμία περίπτωση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση "cookies" για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον διαδικτυακό τόπο της TaxReminder.
Στ. Ασφάλεια
 1. Η TaxReminder έχει προμηθευτεί πιστοποιητικό SSL με σκοπό να αποδεικνύεται η ταυτότητα του ιστοτόπου σε κάθε επίσκεψη του χρήστη αλλά και κατά την διάρκεια της περιήγησής του στον ιστότοπο.
 2. Το παραπάνω πιστοποιητικό προστατεύει τον χρήστη από ενδιάμεσες παρεμβολές και υποκλοπές πληροφορίας από τρίτους, κρυπτογραφώντας όλες τις περιπτώσεις ανταλλαγής πληροφορίας από και προς την εφαρμογή
 3. Το συνθηματικό (password) του χρήστη, είναι γνωστό μόνο στον ίδιο και τον λογιστή του και αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή στην βάση της TaxReminder. Στην περίπτωση απώλειας του, μπορεί να το επαναδημιουργήσει ο λογιστής του ή ο ίδιος ο χρήστης λαμβάνοντας έναν μοναδικό σύνδεσμο που αποστέλλει η TaxReminder στον επιβεβαιωμένο λογαριασμό email.
 4. Ομοίως ο κωδικός ΑΑΔΕ του χρήστη αποθηκεύεται κρυπτογραφημένος στη βάση δεδομένων της TaxReminder και δεν μπορεί να υποστεί επεξεργασία μέσα από τον ιστότοπο μας.